فرهنگی

فرهنگی-سیاسی- اجتماعی-آموزشی

گروه خون و شخصیت افراد

گروههای خونی و شخصیت افراد

گروه خونیA

کسانی که گروه خونی A دارند،در طول حیات شان تا حد زیادی تغییر اخلاق و روحیه می دهند. گاهی تیز هوش و مبتکرو پر کار ،گاهی تحت تأثیر افکار و نقشه های دیگران قرار می گیرند.زمانی سرشار از شوق ،شور و حرارت به نظر می رسند و زمانی دیگر سرد،افسرده و منزوی هستند. چنان که گویی اصلاً با وقایع اطراف خویش هیچ گونه ارتباطی ندارند. حتی گاهی نسبت به آن چه در خانه شان می گذرد نیز بی اعتنایی نشان می دهند.به همین جهت ؛شناختن شخصیت پیچیده و غریب آن ها چندان ساده نیست.

صاحبان این گروه خونی؛معمولاًافرادی کم  رو تأثیر پذیرند. در مقابل افراد ناشناس هرگز جانب احتیاط و ملا حظه کاری را از دست نمی دهند.

خیلی دیر با اشخاص دوست می شوند وزیاد به کسیاعتماد نم کنند.

از لحاظ روحی بسیار آسیب پذیر هستند و نمی توانند انتقاد و نا مهربانی را به آسانی تحمل کنند.

بی عدالتی و نا سپاسی لطمات شدیدی به آنها می زند. گاهی می توانند در لاک خود فرو بروند. و در تنهایی و خاموشی رنج می برند و گاهی حالت دفاعی به خود می گیرند و با صداقت عکس العمل نشان می دهند... گاهی به راهنما یا مشاوری احتیاج دارند تا آن ها را انتخاب واکنش و رفتار صحیح یاری دهد.

این گروه" A " از دو رویی متنفرند.اهل تظاهر،چاپلوسی و دروغ نیستند.در محیط های هماهنگ و خالی از ریا و تزویر احساس آسودگی و سعادت می کنند همیشه دست به عصا هستند و با ریسک کردن میانه ی خوبی نداند و چون غالباًاز شکست می ترسند،هیچ وقت بدون مطالعه و سرسری دست به کاری نمی زنند.دیر تصمیم میگیرند .و معمولاًبرای شروع هر کاری وسواس به خرج می دهند.اما وقتی عزمشان را جزم کردند،دیگر خودشان را به عقب نمی کشند.وجدان و احساس مسئولیت آن ها قابل تحسین است و برای مشاغل حساس شایستگی دارند.  

گروه خونی    (B)

صاحبان این گروه خونی افرادی رک گو ؛با اراده وجسور هستند.خیلی صریح وجدی حرف می زنند,اما ساده عمل می کنند و از پرده پوشی؛زبان بازی و این دست,آن دست کردن ؛خوش شان  نمی آید وهمین صفات باعث می شود تا اشخاص زود رنج ,کم ظرفیت و احساساتی نتوانند با آن ها کنار بیایند.این گروه اکثراًو اغلب از حیث درونی کامل هستند و به ندرت تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و دشوار می توان نظرشان را در مورد چیزی یا کسی تغییر داد. آن ها برای پوشاندن حساسیت ها یشان ؛غالباًنقابیاز خشونت به چهره می زنندو تظاهر به سنگدلی می کنند,لیکن در اصل خوش خو؛منصف,سخاوتمندو بلند نظر هستند و اگر توانایی کمک به کسی را داشته باشند,مضایقه نمی کنند.با این حال ؛گاهی خود خواه وتکرو می شوند و ترجیح می دهند وقت ونیرو یشان را حتی المقدور صرف امور شخصی و منافع خویش کنند.این عده افرادی فعال و پرشورند. معمولاًنقطه ی ضعیفی از خود خودشان بروز نمی دهند.ولی گاهی گرفتار نگرانی,کم حوصلگی و عصبانیت می شوند.اما حتی دراین حالت نیز خیلی زود خودشان را از ناراحتی و دلواپسی رها می کنند.

صاحبان این گروه خونی,چون سختگیر و دیر جوش هستند,دوستان زیادی را نمی توانند به خود جلب کنند.ولی در زمینه ی کار ومسئولیت های اجتماعی روی هم رفته آدم هایی جاه طلب؛اما مثبت هستند. کنار آمدن با آنها خیلی سخت است.

چون پیوسته سعی دارند ,قدرت خود را به دیگران تحمل کنند و به طور کلی ,در وجود این گروه از افراد,دو شخصیت متفاوت نهفته است.

گاهی بسیار پرشور و پر حرارت هستند.و زمانی به محض بر خورد با مانع یا مشکل کوچکی خودشان را کاملاً می بازند و به دنیای تنهایی و انزوا پناه می برند.

این افراد ,روحی انعطاف پذیر ؛هوشی سرشار و ذوقی قابل ملاحظه دارند.لیکن به زحمت می توانند خود را با محیط تطبیق دهند و به اصطلاح همرنگ جماعت شوند.

با این اوصاف در میدان دوستی آدم های بسیار موفقی هستند و  خوب می دانند دوستان شان را چگونه تحت تأثیر کمالات ظاهری و باطنی خویش قرار دهند.گشاده دستی و علّو همت این گروه حد و حصری ندارد.معمولاًاز بذل و بخشش لذت می برند و هیچ گاه هم پشیمان نمی شوند.به طور ذاتی آدم های مهربان و انساندوست هستند.بد شان نمی آید که در حالت آقاو سرور دیگران باشند.

 

                                                        گروه خونی(O)

 اشخاصی که دارای گروه خونیo هستند؛از لحاز فطری و طبیعی ؛آدم هایی خوشبین ؛زنده دل پرتحرک و تا حدی سروزبان دار به حساب می آیند وبه خوبی می توانند با فراز ونشیب زندگی کنار بیایند و به اصطلاح گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

آنها همواره سعی دارند با اوضاع پیش بروند ؛وبرایشان و اقعاً دم غنیمت است. در صورت لزوم انسانهایی با اراده و صمیمی هستند.تسلط خوبی بر اعصاب خود دارند و در برابر مشکلات حتی اگر خیالی بزرگ باشد؛استقامت و خونسردی کامل نشان می دهند.اغلب دلشان می خواهد خوب زندگی کنند و از همه ی جنبه ها و جهات زندگی لذت ببرند,چندان دربند جمع آوری پول و ثروت نیستند.از کینه جویی و انتقام گرفتن تا جاییکه ممکن است پرهیز دارند.به همین جهت ,اشخاص پاک طینت وخوش قلب محسوب می شوند.راه و رسم کار و زندگی را خوب می شناسند و می دانند.مسئولیت یعنی چه ,تدبیر و کار آیی بسیار زیادی دارند.وچنین به نظر می رسند که اصولاًمدیر خلق شده اند.

گروه خونی AB

تجزه تحلیل شخصیت و روحیات کسانی که در این گروه قرار دارند؛کار بسیار سختی است. زیرا آنها معمولاًافرادی حساس؛زود رنج و اسیر احساسات ,عواطف؛رویا و غرایز خویش هستند.

به همین جهت غالباً نامتعادل و بی ثبات به نظر می رسند؛حال آن که واقعاًاین طور نیستند. این عده معمولاًآرامش درونی ندارند واغب اوقات؛واکنش هایی متضاد و دور از انتظار از خود بروز می دهند و در میان آنها افراد خود دار و دارای اراده ی قاطع,خیلی کم یافت میشود. بعضی ها یشان به طور واقعی به خود اطمینان ندارند و دائم دنبال کسی می گردند تا به وی تکیه کنند.

پیوسته از قابلیت ها و  استعدادهای خود تردید دارند و از نوعی نگرانی یا کشمکش روحی رنج می برند و گاهی هم بر اثر همین بحران های روحی,دچار خسارتهایی می شوند و حاصل سال ها رنج و زحمت خود را از دست می دهند.

در خاتمه به عرض مراجعه کنندگان عزیز می رسانم که  شخصیت افراد علاوه بر تحت تأثیر وراثت به عوامل زیر نیز وابسته است:

1-محیط

2-نوع غذایی که افراد مصرف میکنند.منظورم علایق عمومی برای مصرف یک یا چند نوع غذا. مثلاًبعضی از افراد دریک محیطی از ماهی بیشتر استفاده می کنند .در حالیکه در بعضی نقاط جهان افرادی به خوردن گوشت دام و طیور عادت دارند

3-تربیت دینی؛تربیت اجتماعی؛الگوها و اسطوره ها

4-خانواده و تربیت خانوادگی افراد

5-دوستان و هم سن سالان و هم بازیهای آنان

6-آرمانها و آرزوها ی ملی و دینی و تاریخی

7-آموزش و پرورش؛داستانها, کتب رمانها؛جراید,صدا و سیماو...

امید وارم با استعانت گرفتن از رهنمودهای کتب تعالی بخش آسمانی علی الخصوص  از بیانات و رهنمودهای ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین و علم بتوانیم به شخصیت مفید و عالیه خود دست یابیم

.

صاحبان این گروه خونی؛معمولاًافرادی کم  رو تأثیر پذیرند. در مقابل افراد ناشناس هرگز جانب احتیاط و ملا حظه کاری را از دست نمی دهند.

خیلی دیر با اشخاص دوست می شوند وزیاد به کسیاعتماد نم کنند.

از لحاظ روحی بسیار آسیب پذیر هستند و نمی توانند انتقاد و نا مهربانی را به آسانی تحمل کنند.

بی عدالتی و نا سپاسی لطمات شدیدی به آنها می زند. گاهی می توانند در لاک خود فرو بروند. و در تنهایی و خاموشی رنج می برند و گاهی حالت دفاعی به خود می گیرند و با صداقت عکس العمل نشان می دهند... گاهی به راهنما یا مشاوری احتیاج دارند تا آن ها را انتخاب واکنش و رفتار صحیح یاری دهد.

این گروه" A " از دو رویی متنفرند.اهل تظاهر،چاپلوسی و دروغ نیستند.در محیط های هماهنگ و خالی از ریا و تزویر احساس آسودگی و سعادت می کنند همیشه دست به عصا هستند و با ریسک کردن میانه ی خوبی نداند و چون غالباًاز شکست می ترسند،هیچ وقت بدون مطالعه و سرسری دست به کاری نمی زنند.دیر تصمیم میگیرند .و معمولاًبرای شروع هر کاری وسواس به خرج می دهند.اما وقتی عزمشان را جزم کردند،دیگر خودشان را به عقب نمی کشند.وجدان و احساس مسئولیت آن ها قابل تحسین است و برای مشاغل حساس شایستگی دارند.  

گروه خونی    (B)

صاحبان این گروه خونی افرادی رک گو ؛با اراده وجسور هستند.خیلی صریح وجدی حرف می زنند,اما ساده عمل می کنند و از پرده پوشی؛زبان بازی و این دست,آن دست کردن ؛خوش شان  نمی آید وهمین صفات باعث می شود تا اشخاص زود رنج ,کم ظرفیت و احساساتی نتوانند با آن ها کنار بیایند.این گروه اکثراًو اغلب از حیث درونی کامل هستند و به ندرت تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و دشوار می توان نظرشان را در مورد چیزی یا کسی تغییر داد. آن ها برای پوشاندن حساسیت ها یشان ؛غالباًنقابیاز خشونت به چهره می زنندو تظاهر به سنگدلی می کنند,لیکن در اصل خوش خو؛منصف,سخاوتمندو بلند نظر هستند و اگر توانایی کمک به کسی را داشته باشند,مضایقه نمی کنند.با این حال ؛گاهی خود خواه وتکرو می شوند و ترجیح می دهند وقت ونیرو یشان را حتی المقدور صرف امور شخصی و منافع خویش کنند.این عده افرادی فعال و پرشورند. معمولاًنقطه ی ضعیفی از خود خودشان بروز نمی دهند.ولی گاهی گرفتار نگرانی,کم حوصلگی و عصبانیت می شوند.اما حتی دراین حالت نیز خیلی زود خودشان را از ناراحتی و دلواپسی رها می کنند.

صاحبان این گروه خونی,چون سختگیر و دیر جوش هستند,دوستان زیادی را نمی توانند به خود جلب کنند.ولی در زمینه ی کار ومسئولیت های اجتماعی روی هم رفته آدم هایی جاه طلب؛اما مثبت هستند. کنار آمدن با آنها خیلی سخت است.

چون پیوسته سعی دارند ,قدرت خود را به دیگران تحمل کنند و به طور کلی ,در وجود این گروه از افراد,دو شخصیت متفاوت نهفته است.

گاهی بسیار پرشور و پر حرارت هستند.و زمانی به محض بر خورد با مانع یا مشکل کوچکی خودشان را کاملاً می بازند و به دنیای تنهایی و انزوا پناه می برند.

این افراد ,روحی انعطاف پذیر ؛هوشی سرشار و ذوقی قابل ملاحظه دارند.لیکن به زحمت می توانند خود را با محیط تطبیق دهند و به اصطلاح همرنگ جماعت شوند.

با این اوصاف در میدان دوستی آدم های بسیار موفقی هستند و  خوب می دانند دوستان شان را چگونه تحت تأثیر کمالات ظاهری و باطنی خویش قرار دهند.گشاده دستی و علّو همت این گروه حد و حصری ندارد.معمولاًاز بذل و بخشش لذت می برند و هیچ گاه هم پشیمان نمی شوند.به طور ذاتی آدم های مهربان و انساندوست هستند.بد شان نمی آید که در حالت آقاو سرور دیگران باشند.

 

                                                        گروه خونی(O)

 اشخاصی که دارای گروه خونیo هستند؛از لحاز فطری و طبیعی ؛آدم هایی خوشبین ؛زنده دل پرتحرک و تا حدی سروزبان دار به حساب می آیند وبه خوبی می توانند با فراز ونشیب زندگی کنار بیایند و به اصطلاح گلیم خود را از آب بیرون بکشند.

آنها همواره سعی دارند با اوضاع پیش بروند ؛وبرایشان و اقعاً دم غنیمت است. در صورت لزوم انسانهایی با اراده و صمیمی هستند.تسلط خوبی بر اعصاب خود دارند و در برابر مشکلات حتی اگر خیالی بزرگ باشد؛استقامت و خونسردی کامل نشان می دهند.اغلب دلشان می خواهد خوب زندگی کنند و از همه ی جنبه ها و جهات زندگی لذت ببرند,چندان دربند جمع آوری پول و ثروت نیستند.از کینه جویی و انتقام گرفتن تا جاییکه ممکن است پرهیز دارند.به همین جهت ,اشخاص پاک طینت وخوش قلب محسوب می شوند.راه و رسم کار و زندگی را خوب می شناسند و می دانند.مسئولیت یعنی چه ,تدبیر و کار آیی بسیار زیادی دارند.وچنین به نظر می رسند که اصولاًمدیر خلق شده اند.

گروه خونی AB

تجزه تحلیل شخصیت و روحیات کسانی که در این گروه قرار دارند؛کار بسیار سختی است. زیرا آنها معمولاًافرادی حساس؛زود رنج و اسیر احساسات ,عواطف؛رویا و غرایز خویش هستند.

به همین جهت غالباً نامتعادل و بی ثبات به نظر می رسند؛حال آن که واقعاًاین طور نیستند. این عده معمولاًآرامش درونی ندارند واغب اوقات؛واکنش هایی متضاد و دور از انتظار از خود بروز می دهند و در میان آنها افراد خود دار و دارای اراده ی قاطع,خیلی کم یافت میشود. بعضی ها یشان به طور واقعی به خود اطمینان ندارند و دائم دنبال کسی می گردند تا به وی تکیه کنند.

پیوسته از قابلیت ها و  استعدادهای خود تردید دارند و از نوعی نگرانی یا کشمکش روحی رنج می برند و گاهی هم بر اثر همین بحران های روحی,دچار خسارتهایی می شوند و حاصل سال ها رنج و زحمت خود را از دست می دهند.

در خاتمه به عرض مراجعه کنندگان عزیز می رسانم که  شخصیت افراد علاوه بر تحت تأثیر وراثت به عوامل زیر نیز وابسته است:

1-محیط

2-نوع غذایی که افراد مصرف میکنند.منظورم علایق عمومی برای مصرف یک یا چند نوع غذا. مثلاًبعضی از افراد دریک محیطی از ماهی بیشتر استفاده می کنند .در حالیکه در بعضی نقاط جهان افرادی به خوردن گوشت دام و طیور عادت دارند

3-تربیت دینی؛تربیت اجتماعی؛الگوها و اسطوره ها

4-خانواده و تربیت خانوادگی افراد

5-دوستان و هم سن سالان و هم بازیهای آنان

6-آرمانها و آرزوها ی ملی و دینی و تاریخی

7-آموزش و پرورش؛داستانها, کتب رمانها؛جراید,صدا و سیماو...

امید وارم با استعانت گرفتن از رهنمودهای کتب تعالی بخش آسمانی علی الخصوص  از بیانات و رهنمودهای ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین و علم بتوانیم به شخصیت مفید و عالیه خود دست یابیم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۷ساعت 18:37  توسط قادر شمس دانش بنابhttp  | 

 
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
---------------------------------------------------------------